Clicky
شهرخاورتکجفتوانتنیسانتریلی کفیتریلی لبه دارتریلی ترانزیت
هزینه باربری از تهران به بوشهر۵/۵۰۰/۰۰۰۸/۹۰۰/۰۰۰۱۲/۷۵۰/۰۰۰۲/۷۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۹۰۰/۰۰۰۱۴/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری تهران به یاسوج (کهگیلویه و بویراحمد)۵/۶۵۰/۰۰۰۹/۱۰۰/۰۰۰۱۲/۹۸۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۲/۹۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۱۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰
نرخ باربری تهران به شهرکرد (چهارمحال بختیاری)۴/۹۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰۲/۹۵۰/۰۰۰۱۱/۸۰۰/۰۰۰۱۲/۴۰۰/۰۰۰۱۳/۵۰۰/۰۰۰
نرخ باربری از تهران به اهواز (خوزستان)۶/۰۰۰/۰۰۰۸/۹۰۰/۰۰۰۱۱/۸۰۰/۰۰۰۲/۹۵۰/۰۰۰۳/۱۵۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۹۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به ایلام۵/۵۰۰/۰۰۰۸/۱۰۰/۰۰۰۱۱/۳۰۰/۰۰۰۲/۷۵۰/۰۰۰۲/۸۵۰/۰۰۰۱۲/۵۰۰/۰۰۰۱۳/۵۰۰/۰۰۰۱۴/۵۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به خرم آباد (لرستان)۴/۷۰۰/۰۰۰۶/۷۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۲/۵۹۰/۰۰۰۱۱/۹۵۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به کرمانشاه۴/۶۰۰/۰۰۰۶/۹۰۰/۰۰۰۹/۸۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۲/۷۹۰/۰۰۰۱۱/۵۰۰/۰۰۰۱۲/۸۰۰/۰۰۰۱۳/۹۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به اراک (مرکزی)۴/۵۰۰/۰۰۰۶/۷۹۰/۰۰۰۱۰/۱۰۰/۰۰۰۲/۲۰۰/۰۰۰۲/۳۹۰/۰۰۰۱۱/۹۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰
قیمت باربری از تهران به همدان۴/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۲/۳۸۰/۰۰۰۲/۴۸۰/۰۰۰۱۰/۵۰۰/۰۰۰۱۱/۱۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به قم۳/۵۰۰/۰۰۰۵/۸۰۰/۰۰۰۸/۵۰۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۸۷۰/۰۰۰۹/۹۹۰/۰۰۰۱۰/۶۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به سنندج (کردستان)۵/۰۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۱۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۶۷۰/۰۰۰۲/۸۶۰/۰۰۰۱۳/۱۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۵۰۰/۰۰۰
نرخ باربری تهران به ارومیه (آذربایجان غربی)۵/۵۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰۳/۱۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۵۰۰/۰۰۰
هزینه باربری تهران به تبریز (آذربایجان شرقی)۵/۰۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۲/۷۵۰/۰۰۰۱۲/۳۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰
قیمت باربری از تهران به قزوین۳/۶۰۰/۰۰۰۵/۶۰۰/۰۰۰۸/۶۰۰/۰۰۰۱/۷۹۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۱۱/۲۰۰/۰۰۰
قیمت باربری از تهران به زنجان۳/۹۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۹/۲۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰۱۰/۵۰۰/۰۰۰۱۱۰۰۰/۰۰۰۱۱/۴۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به رشت (گیلان)۴/۵۰۰/۰۰۰۶/۸۰۰/۰۰۰۹/۹۰۰/۰۰۰۱/۹۹۰/۰۰۰۲/۳۰۰/۰۰۰۱۰/۹۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به اردبیل۵/۰۰۰/۰۰۰۷/۳۰۰/۰۰۰۱۰/۴۰۰/۰۰۰۲/۲۲۰/۰۰۰۲/۵۴۰/۰۰۰۱۲/۵۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۸۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به کرج (البرز)۳/۲۰۰/۰۰۰۵/۲۰۰/۰۰۰۸/۵۰۰/۰۰۰۱/۳۸۰/۰۰۰۱/۵۹۰/۰۰۰۱۰/۹۰۰/۰۰۰۱۱/۸۰۰/۰۰۰۱۱/۸۰۰/۰۰۰
نرخ باربری تهران به ساری (مازندران)۴/۴۰۰/۰۰۰۶/۸۰۰/۰۰۰۱۰/۵۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۱/۹۹۰/۰۰۰۱۱/۹۸۰/۰۰۰۱۲/۵۰۰/۰۰۰۱۲/۵۰۰/۰۰۰
نرخ باربری از تهران به گرگان (گلستان)۳/۰۰۰/۰۰۰۷/۴۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۲۹۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰
قیمت باربری از تهران به سمنان۳/۲۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۸/۳۰۰/۰۰۰۱/۷۸۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۴۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۱۱/۵۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به اصفهان۴/۰۰۰/۰۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۲۰۰/۰۰۰۲/۴۹۰/۰۰۰۱۱/۵۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به یزد۵/۰۰۰/۰۰۰۷/۳۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۲/۷۹۰/۰۰۰۱۲/۵۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری تهران به شیراز (فارس)۵/۹۰۰/۰۰۰۸/۲۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۹۰۰/۰۰۰۳/۳۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری تهران به بندرعباس (هرمزگان)۸/۰۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۵۰۰/۰۰۰۳/۲۹۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۱۶/۷۰۰/۰۰۰۱۷/۵۰۰/۰۰۰۱۹/۰۰۰/۰۰۰
قیمت باربری از تهران به کرمان۷/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲/۹۸۰/۰۰۰۳/۳۲۰/۰۰۰۱۵/۳۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰
نرخ باربری تهران به زاهدان (سیستان و بلوچستان)
۹/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۹۰۰/۰۰۰۱۸/۹۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۵۰۰/۰۰۰۲۳/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰
قیمت باربری تهران به مشهد (خراسان رضوی)۵/۷۰۰/۰۰۰۸/۲۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۳/۳۰۰/۰۰۰۳/۸۰۰/۰۰۰۱۳/۵۰۰/۰۰۰۱۴/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۵۰۰/۰۰۰
نرخ باربری از تهران به بیرجند (خراسان جنوبی)۶/۵۰۰/۰۰۰۹/۵۰۰/۰۰۰۱۳/۵۰۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰۳/۱۰۰/۰۰۰۱۴/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۹۰۰/۰۰۰
نرخ باربری تهران به بجنورد (خراسان شمالی)۵/۶۰۰/۰۰۰۸/۱۰۰/۰۰۰۱۱/۸۰۰/۰۰۰۲/۷۵۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰

هزینه باربری از تهران به شهرستان  

۱. قیمت باربری خاور مسقف و روبسته ۵۰۰/۰۰۰ تومان بالاتر از خاور معمولی می باشد

۲. نرخ باربری تهران به شهرستان اعلام شده برای مراکز استان ها می باشد و قیمت باربری شهر های هر استان نسبت به کیلومتر متغیر می باشد

۳. هزینه باربری از تهران به شهرستان نسبت به محل بارگیری متفاوت می باشد

۵. جهت استعلام قیمت باربری هر شهر لطفا با کارشناسان باربری بیست (۲۰) تماس بگیرید

​۴. کلیه قیمت باربری شهرستان اعلام شده به صورت دربستی و به تومان می باشد
​​​​​​​جهت استعلام قیمت باربری ( روباری یا کناره باری ) تماس بگیرید

ارتباط با کارشناس (کلیک کنید)

مشخصات خاور :

خاور یکی از مهم ترین ناوگان های باربری در کشور هست که تقریبا نیمی از بارها با خاور حمل می شوند. خاور انواع مختلفی دارد
اولین نوع خاور  خاور معمولی هست که طولش ۴ متر و عرض آن ۲ متر که به صورت روباز و روبسته در کشورموجود می باشد
دومین نوع خاور که اکثر مردم بیشتر ایسوزو را می شناسند طولش ۴/۸۰ متر و عرضش ۲/۱۰ متر که این مدل هم مثل بقیه خاورها روباز و روبسته هست البته به غیر از ایسوزو مدل های دیگری از این نوع خاور نیز موجود هست که عبارتند از فاو ، شیلر ، جک ، فوتون ، بنز ، کاویان ، هیوندا و ... ولی شناخته شده ترین خاور امروز در ایران ایسوزو می باشد، ایسوزو و خاورهایی که نام برده شد همگی اندازه های مختلفی دارند و رانندگان نسبت به تخصص و نوع باری که بیشتر حمل می کنند خاور خودرا انتخاب می کنند.
 کوچکترین خاور که اصطلاحا مینی خاور گفته می شود طولش ۳/۵۰ متر و عرضش ۱/۸۰ متر هست و روباز و مسقف دارد، بزرگ ترین خاور روباز ۵ متر و بزرگ ترین خاور مسقف یا روبسته ۶ متر هست، خاور های روباز معمولا برای باربری های تجاری و شرکتی می باشند ولی خاورهای مسقف اغلب جهت حمل اثاثیه منزل و مبلمان استفاده می شوند ( البته هر مشتری نسبت به حساسیت بار خود، نوع خاور را تعیین میکند)
ظرفیت مینی خاور ۲ تن می باشد و ظرفیت خاور ۶تن معمولی ( ۲ در ۴) ۲/۵ تن هست که معمولا رانندگان تا ۳ تن هم حمل می کنند ولی ظرفیت خاور ۸تن معمولی ۴تن هست که رانندگان خاور نسبت به مدل و نوع خاور و همچنین سلامت خودرو تا ۵ تن هم حمل میکنند. خاورهای روباز معمولا وزن بیشتری را میتوانند حمل کنند به جهت اینکه اتاق رویشان نیست و وزن خودرو کمتر هست ولی خاورهای روبسته یا مسقف به دلیل وجود اتاق خودروشان وزن بیشتری دارد بخاطرهمین معمولا ۳تن بار حمل میکنند وفقط عده معدودی که وزن خاورشان سبک تر هست تا ۳/۵ تن هم اجازه بار زدن دارند. جهت استعلام هزینه باربری تهران تماس بگیرید

معرفی انواع ماشین های باربری

کامیون تک یا ۶ چرخ :

ظرفیت باربری تک یا ۶ چرخ ۱۰ تن می باشد و کامیون تک در قسمت عقب ۴ چرخ دارد که دوچرخ در سمت راست عقب و دوچرخ در سمت چپ عقب به موازات هم و به هم چسبیده در یک راستا است که این دوچرخ اضافه برای تحمل بار ۱۰ تن هست که کامیون تک می تواند حمل کند
طول استاندارد کامیون تک ۵/۸۰ متر و عرض آن ۲/۳۰ متر می باشد.
لبه اتاق کامیون تک ۱ متر و ارتفاع تک تا قسمت تاج ۲ متر می باشد. بیشتر کامیون های تک در ایران بنز می باشد به همین خاطر به بنز تک معروف است. کامیون های تک فقط ۲۰٪ مسقف یا روبسته هستند  و الباقی بعد از اینکه بار زدند چادر میکشند.

جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات کامیون ۱۰ چرخ یا جفت :
​​​​​​​

ظرفیت باربری ده چرخ یا جفت ۱۵تن هست و کامیون جفت در قسمت عقب دقیقا مثل کامیون تک در هر سمت عقب (راست و چپ) دولاستیک داردکه در کامیون جفت ، دوجفت بیشتر از تک در قسمت عقب می باشد یعنی کامیون جفت ۸ چرخ در قسمت عقب خود دارد که ۴چرخش برای بارهای سنگین به صورت کمکی پایین میاید و بعد از تخلیه بار و خالی بودن ماشین، راننده آن را بالا میدهد
طول بارخوره کامیون جفت ۶/۸۰ متر و عرضش ۲/۴۰ متر می باشد و ارتفاع آن لبه لوله ۱ متر و تا لبه تاج ۲ متر هست
کامیون های ده چرخ ۹۰٪ روباز هستند. جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات پیکان وانت :
​​​​​​​

ظرفیت بار  پیکان وانت تا ۵۰۰ کیلو گرم و ظرفیت باربری مزدا وانت تا ۷۰۰ کیلوگرم می باشد.
از پیکان وانت برای حمل اثاثیه سبک استفاده می شود، عرض وانت پیکان ۱/۶۲ متر و طول آن ۴/۳۳ متر هست. وزن خود پیکان وانت با باربند یک تن هست و بخشی که بار و اثاثیه در آن قرار میگیرد طولش ۱/۶۰ و عرضش ۱/۲۰ که بارخوره پیکان وانت می باشد.
جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات نیسان :

ظرفیت بار نیسان ۲ تن می باشد که تمام نیسان ها تا ۲ تن را می توانند حمل کنند این درحالیست که ظرفیت قانونی نیسان ۱/۵ تن هست ولی به دلیل اینکه نیسان ماشین پرقدرتی برای حمل بار می باشد معمولا تمام رانندگان تا ۲ تن را بدون ترس حمل می کنند البته ظرفیت مجاز باربری برای نیسان دیزل ۱/۸ تن است.
اندازه بارخوره نیسان در طول ۲ و عرض ۱/۵ متر می باشد و ارتفاع لبه باربندش ۱ متر هست. نیسان ها معمولا روباز هستند و فقط ۲٪ مسقف یا روبسته هستند و مابقی پس از اینکه بارزدند ، چادر میکشند.
جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات تریلی کفی :
​​​​​​​

ظرفیت بار قانونی تریلی کفی ۲۲ تن است ولی اگر مشتری کرایه شیرینی برای حمل بار بپردازد تا ۲۴ تن هم رانندگان میتوانند حمل کنند، اندازه بارخوره تریلی کفی از ۱۲ متر تا ۱۳/۶۰ متر می باشد که صاحب بار نسبت به نوع بار خود درخواست میدهد.
چرخ های تریلی کفی نسبت به برندشان متفاوت است  ودر ۳ نوع هستند که عبارتند از ۱۲چرخ ، ۱۴ چرخ و ۱۸ چرخ
تریلی کفی یک تیکه هست و بغل ندارد و بیشتر جهت دستگاهها ، ماشین آلان صنعتی و بارهای یک یا دو تیکه استفاده می شود. تریلی کفی بعد از بارزدن چادر و نایلون روی بار میکشند.
عرض تریلی کفی ۲/۵ متر است ولی درصورت داشتن باری که طولش بیشتر از ۲/۵ باشد باید از پایانه حمل و نقل تهران مجوز ترافیک گرفته شود و مسیر باربری را برای راننده پایانه حمل و نقل انتخاب میکند.
​​​​​​​جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات تریلی لبه دار یا بغلدار :
​​​​​​​

ظرفیت باربری تریلی بغلدار مثل تریلی کفی ۲۲ تن است و تا ۲۴ تن هم رانندگان حمل می کنند.
طول کامیون یا تریلی بغلدار از ۱۲/۶۰ متر تا ۱۳/۶۰ متر می باشد که بسته به نوع بار درخواست داده می شود
تریلی لبه دار بیشتر برای بارهای خرد شده استفاده می کنند به دلیل اینکه یک متر لبه دارد و بغل بازشو هست، البته تریلی نیم لبه هم داریم ولی تعدادشان بسیار کم هست و نیم متر لبه دارند و ۱۲چرخ ، ۱۴ چرخ و ۱۸ چرخ هستند و بعد از بستن بار چادر میکشند
عرض تمامی تریلی ها از جمله بغلدار ۲/۵ متر می باشد
جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات تریلی ترانزیت چادری :
​​​​​​​

ظرفیت باربری تریلی های چادری در حالت مجاز ۲۲ تن ولی تا یک تن اضافه هم حمل میکنند.
اندازه تریلی ترانزیت  چادری از ۱۳ متر تا ۱۳/۶۰ متر طول و ۲/۵ متر عرض می باشد و ارتفاع تا بالای چادرشان ۲/۷۰ متر است. البته به صورت استاندارد، ترانزیت های چادری ۱۲چرخ هستند و ۱۸ چرخ برای بارهایی با حساسیت بالا و خیس نشدن آنها استفاده می شود. 
​​​​​​​جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید