Clicky
شهرخاورتکجفتوانتنیسانتریلی کفیتریلی لبه دارتریلی ترانزیت
هزینه باربری از تهران به بوشهر۳/۵۰۰/۰۰۰۵/۹۰۰/۰۰۰۷/۷۵۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۷/۹۰۰/۰۰۰۸/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری تهران به یاسوج (کهگیلویه و بویراحمد)۳/۶۵۰/۰۰۰۶/۱۰۰/۰۰۰۷/۹۸۰/۰۰۰۱/۶۰۰/۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۹/۱۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
نرخ باربری تهران به شهرکرد (چهارمحال بختیاری)۲/۹۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۱/۹۵۰/۰۰۰۵/۸۰۰/۰۰۰۶/۴۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰
نرخ باربری از تهران به اهواز (خوزستان)۴/۰۰۰/۰۰۰۵/۹۰۰/۰۰۰۶/۸۰۰/۰۰۰۱/۹۵۰/۰۰۰۲/۱۵۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۸/۹۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به ایلام۳/۵۰۰/۰۰۰۵/۱۰۰/۰۰۰۶/۳۰۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۸۵۰/۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۸/۵۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به خرم آباد (لرستان)۲/۷۰۰/۰۰۰۳/۷۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۱/۵۹۰/۰۰۰۵/۹۵۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به کرمانشاه۲/۶۰۰/۰۰۰۳/۹۰۰/۰۰۰۴/۸۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۷۹۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰۶/۸۰۰/۰۰۰۷/۹۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به اراک (مرکزی)۲/۵۰۰/۰۰۰۳/۷۹۰/۰۰۰۵/۱۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۱/۳۹۰/۰۰۰۵/۹۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰
قیمت باربری از تهران به همدان۲/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۱/۳۸۰/۰۰۰۱/۴۸۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۵/۱۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به قم۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۷۵۰/۰۰۰۸۷۰/۰۰۰۳/۹۹۰/۰۰۰۴/۶۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به سنندج (کردستان)۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰۱/۶۷۰/۰۰۰۱/۸۶۰/۰۰۰۷/۱۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۹/۵۰۰/۰۰۰
نرخ باربری تهران به ارومیه (آذربایجان غربی)۳/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۸/۵۰۰/۰۰۰
هزینه باربری تهران به تبریز (آذربایجان شرقی)۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۶/۳۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰
قیمت باربری از تهران به قزوین۱/۶۰۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰۷۹۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۵/۲۰۰/۰۰۰
قیمت باربری از تهران به زنجان۱/۹۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۲۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۵/۴۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به رشت (گیلان)۲/۵۰۰/۰۰۰۳/۸۰۰/۰۰۰۴/۹۰۰/۰۰۰۹۹۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰۴/۹۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به اردبیل۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۳۰۰/۰۰۰۵/۴۰۰/۰۰۰۱/۲۲۰/۰۰۰۱/۵۴۰/۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۷/۸۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به کرج (البرز)۱/۲۰۰/۰۰۰۲/۲۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۳۸۰/۰۰۰۵۹۰/۰۰۰۴/۹۰۰/۰۰۰۵/۸۰۰/۰۰۰۵/۸۰۰/۰۰۰
نرخ باربری تهران به ساری (مازندران)۲/۴۰۰/۰۰۰۳/۸۰۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰۹۹۰/۰۰۰۵/۹۸۰/۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰
نرخ باربری از تهران به گرگان (گلستان)۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۴۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰۱/۲۹۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰
قیمت باربری از تهران به سمنان۱/۲۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۳/۳۰۰/۰۰۰۷۸۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰۴/۴۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به اصفهان۲/۰۰۰/۰۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۱/۴۹۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری از تهران به یزد۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۳۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۷۹۰/۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری تهران به شیراز (فارس)۳/۹۰۰/۰۰۰۵/۲۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰۲/۳۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰
هزینه باربری تهران به بندرعباس (هرمزگان)۶/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۵۰۰/۰۰۰۲/۲۹۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۱۰/۷۰۰/۰۰۰۱۱/۵۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰
قیمت باربری از تهران به کرمان۵/۰۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱/۹۸۰/۰۰۰۲/۳۲۰/۰۰۰۹/۳۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰
نرخ باربری تهران به زاهدان (سیستان و بلوچستان)
۷/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۹۰۰/۰۰۰۱۳/۹۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۵۰۰/۰۰۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰
قیمت باربری تهران به مشهد (خراسان رضوی)۳/۷۰۰/۰۰۰۵/۲۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۲/۳۰۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۸/۵۰۰/۰۰۰۹/۵۰۰/۰۰۰
نرخ باربری از تهران به بیرجند (خراسان جنوبی)۴/۵۰۰/۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰۸/۵۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰۸/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۹/۹۰۰/۰۰۰
نرخ باربری تهران به بجنورد (خراسان شمالی)۳/۶۰۰/۰۰۰۵/۱۰۰/۰۰۰۶/۸۰۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰

هزینه باربری از تهران به شهرستان  

۱. قیمت باربری خاور مسقف و روبسته ۵۰۰/۰۰۰ تومان بالاتر از خاور معمولی می باشد

۲. نرخ باربری تهران به شهرستان اعلام شده برای مراکز استان ها می باشد و قیمت باربری شهر های هر استان نسبت به کیلومتر متغیر می باشد

۳. هزینه باربری از تهران به شهرستان نسبت به محل بارگیری متفاوت می باشد

۵. جهت استعلام قیمت باربری هر شهر لطفا با کارشناسان باربری بیست (۲۰) تماس بگیرید

​۴. کلیه قیمت باربری شهرستان اعلام شده به صورت دربستی و به تومان می باشد
​​​​​​​جهت استعلام قیمت باربری ( روباری یا کناره باری ) تماس بگیرید

ارتباط با کارشناس (کلیک کنید)

مشخصات خاور :

خاور یکی از مهم ترین ناوگان های باربری در کشور هست که تقریبا نیمی از بارها با خاور حمل می شوند. خاور انواع مختلفی دارد
اولین نوع خاور  خاور معمولی هست که طولش ۴ متر و عرض آن ۲ متر که به صورت روباز و روبسته در کشورموجود می باشد
دومین نوع خاور که اکثر مردم بیشتر ایسوزو را می شناسند طولش ۴/۸۰ متر و عرضش ۲/۱۰ متر که این مدل هم مثل بقیه خاورها روباز و روبسته هست البته به غیر از ایسوزو مدل های دیگری از این نوع خاور نیز موجود هست که عبارتند از فاو ، شیلر ، جک ، فوتون ، بنز ، کاویان ، هیوندا و ... ولی شناخته شده ترین خاور امروز در ایران ایسوزو می باشد، ایسوزو و خاورهایی که نام برده شد همگی اندازه های مختلفی دارند و رانندگان نسبت به تخصص و نوع باری که بیشتر حمل می کنند خاور خودرا انتخاب می کنند.
 کوچکترین خاور که اصطلاحا مینی خاور گفته می شود طولش ۳/۵۰ متر و عرضش ۱/۸۰ متر هست و روباز و مسقف دارد، بزرگ ترین خاور روباز ۵ متر و بزرگ ترین خاور مسقف یا روبسته ۶ متر هست، خاور های روباز معمولا برای باربری های تجاری و شرکتی می باشند ولی خاورهای مسقف اغلب جهت حمل اثاثیه منزل و مبلمان استفاده می شوند ( البته هر مشتری نسبت به حساسیت بار خود، نوع خاور را تعیین میکند)
ظرفیت مینی خاور ۲ تن می باشد و ظرفیت خاور ۶تن معمولی ( ۲ در ۴) ۲/۵ تن هست که معمولا رانندگان تا ۳ تن هم حمل می کنند ولی ظرفیت خاور ۸تن معمولی ۴تن هست که رانندگان خاور نسبت به مدل و نوع خاور و همچنین سلامت خودرو تا ۵ تن هم حمل میکنند. خاورهای روباز معمولا وزن بیشتری را میتوانند حمل کنند به جهت اینکه اتاق رویشان نیست و وزن خودرو کمتر هست ولی خاورهای روبسته یا مسقف به دلیل وجود اتاق خودروشان وزن بیشتری دارد بخاطرهمین معمولا ۳تن بار حمل میکنند وفقط عده معدودی که وزن خاورشان سبک تر هست تا ۳/۵ تن هم اجازه بار زدن دارند. جهت استعلام هزینه باربری تهران تماس بگیرید

معرفی انواع ماشین های باربری

کامیون تک یا ۶ چرخ :

ظرفیت باربری تک یا ۶ چرخ ۱۰ تن می باشد و کامیون تک در قسمت عقب ۴ چرخ دارد که دوچرخ در سمت راست عقب و دوچرخ در سمت چپ عقب به موازات هم و به هم چسبیده در یک راستا است که این دوچرخ اضافه برای تحمل بار ۱۰ تن هست که کامیون تک می تواند حمل کند
طول استاندارد کامیون تک ۵/۸۰ متر و عرض آن ۲/۳۰ متر می باشد.
لبه اتاق کامیون تک ۱ متر و ارتفاع تک تا قسمت تاج ۲ متر می باشد. بیشتر کامیون های تک در ایران بنز می باشد به همین خاطر به بنز تک معروف است. کامیون های تک فقط ۲۰٪ مسقف یا روبسته هستند  و الباقی بعد از اینکه بار زدند چادر میکشند.

جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات کامیون ۱۰ چرخ یا جفت :
​​​​​​​

ظرفیت باربری ده چرخ یا جفت ۱۵تن هست و کامیون جفت در قسمت عقب دقیقا مثل کامیون تک در هر سمت عقب (راست و چپ) دولاستیک داردکه در کامیون جفت ، دوجفت بیشتر از تک در قسمت عقب می باشد یعنی کامیون جفت ۸ چرخ در قسمت عقب خود دارد که ۴چرخش برای بارهای سنگین به صورت کمکی پایین میاید و بعد از تخلیه بار و خالی بودن ماشین، راننده آن را بالا میدهد
طول بارخوره کامیون جفت ۶/۸۰ متر و عرضش ۲/۴۰ متر می باشد و ارتفاع آن لبه لوله ۱ متر و تا لبه تاج ۲ متر هست
کامیون های ده چرخ ۹۰٪ روباز هستند. جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات پیکان وانت :
​​​​​​​

ظرفیت بار  پیکان وانت تا ۵۰۰ کیلو گرم و ظرفیت باربری مزدا وانت تا ۷۰۰ کیلوگرم می باشد.
از پیکان وانت برای حمل اثاثیه سبک استفاده می شود، عرض وانت پیکان ۱/۶۲ متر و طول آن ۴/۳۳ متر هست. وزن خود پیکان وانت با باربند یک تن هست و بخشی که بار و اثاثیه در آن قرار میگیرد طولش ۱/۶۰ و عرضش ۱/۲۰ که بارخوره پیکان وانت می باشد.
جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات نیسان :

ظرفیت بار نیسان ۲ تن می باشد که تمام نیسان ها تا ۲ تن را می توانند حمل کنند این درحالیست که ظرفیت قانونی نیسان ۱/۵ تن هست ولی به دلیل اینکه نیسان ماشین پرقدرتی برای حمل بار می باشد معمولا تمام رانندگان تا ۲ تن را بدون ترس حمل می کنند البته ظرفیت مجاز باربری برای نیسان دیزل ۱/۸ تن است.
اندازه بارخوره نیسان در طول ۲ و عرض ۱/۵ متر می باشد و ارتفاع لبه باربندش ۱ متر هست. نیسان ها معمولا روباز هستند و فقط ۲٪ مسقف یا روبسته هستند و مابقی پس از اینکه بارزدند ، چادر میکشند.
جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات تریلی کفی :
​​​​​​​

ظرفیت بار قانونی تریلی کفی ۲۲ تن است ولی اگر مشتری کرایه شیرینی برای حمل بار بپردازد تا ۲۴ تن هم رانندگان میتوانند حمل کنند، اندازه بارخوره تریلی کفی از ۱۲ متر تا ۱۳/۶۰ متر می باشد که صاحب بار نسبت به نوع بار خود درخواست میدهد.
چرخ های تریلی کفی نسبت به برندشان متفاوت است  ودر ۳ نوع هستند که عبارتند از ۱۲چرخ ، ۱۴ چرخ و ۱۸ چرخ
تریلی کفی یک تیکه هست و بغل ندارد و بیشتر جهت دستگاهها ، ماشین آلان صنعتی و بارهای یک یا دو تیکه استفاده می شود. تریلی کفی بعد از بارزدن چادر و نایلون روی بار میکشند.
عرض تریلی کفی ۲/۵ متر است ولی درصورت داشتن باری که طولش بیشتر از ۲/۵ باشد باید از پایانه حمل و نقل تهران مجوز ترافیک گرفته شود و مسیر باربری را برای راننده پایانه حمل و نقل انتخاب میکند.
​​​​​​​جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات تریلی لبه دار یا بغلدار :
​​​​​​​

ظرفیت باربری تریلی بغلدار مثل تریلی کفی ۲۲ تن است و تا ۲۴ تن هم رانندگان حمل می کنند.
طول کامیون یا تریلی بغلدار از ۱۲/۶۰ متر تا ۱۳/۶۰ متر می باشد که بسته به نوع بار درخواست داده می شود
تریلی لبه دار بیشتر برای بارهای خرد شده استفاده می کنند به دلیل اینکه یک متر لبه دارد و بغل بازشو هست، البته تریلی نیم لبه هم داریم ولی تعدادشان بسیار کم هست و نیم متر لبه دارند و ۱۲چرخ ، ۱۴ چرخ و ۱۸ چرخ هستند و بعد از بستن بار چادر میکشند
عرض تمامی تریلی ها از جمله بغلدار ۲/۵ متر می باشد
جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید

مشخصات تریلی ترانزیت چادری :
​​​​​​​

ظرفیت باربری تریلی های چادری در حالت مجاز ۲۲ تن ولی تا یک تن اضافه هم حمل میکنند.
اندازه تریلی ترانزیت  چادری از ۱۳ متر تا ۱۳/۶۰ متر طول و ۲/۵ متر عرض می باشد و ارتفاع تا بالای چادرشان ۲/۷۰ متر است. البته به صورت استاندارد، ترانزیت های چادری ۱۲چرخ هستند و ۱۸ چرخ برای بارهایی با حساسیت بالا و خیس نشدن آنها استفاده می شود. 
​​​​​​​جهت استعلام هزینه باربری از تهران به شهرستان تماس بگیرید